Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van www.connexi.nl

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Aanbieding
Artikel 4: Extra werkzaamheden
Artikel 5: Uitvoering
Artikel 6: Voltooiing
Artikel 7: Rapportering
Artikel 8: Wijziging
Artikel 9: Geheimhouding
Artikel 10: Exclusiviteit
Artikel 11: Intellectuele eigendom
Artikel 12: Contractsduur en opzegging
Artikel 13: Honorarium
Artikel 14: Betalingstermijn
Artikel 15: Incassokosten
Artikel 16: Aansprakelijkheid
Artikel 17: Overmacht
Artikel 18: Specifieke bepalingen Zoekmachine Marketing
Artikel 19: Specifieke bepalingen aanvullende documentatie
Artikel 20: Apparatuur/Software
Artikel 21: Overdracht, wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst
Artikel 22: Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Artikel 23: Vindplaats
feedback


Artikel 1: Definities


1.1 "Opdrachtgever": iedere (rechts) persoon die met Connexi.NL een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.2 "Connexi.nl": De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Connexi.NLonderdeel van Teleplay BV, de Opdrachtgever.

top

Artikel 2: Toepasselijkheid


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door Connexi.nl aangeboden diensten.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Connexi.nl derden inschakelt.

2.3 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Connexi.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

2.5 Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Connexi.nl het recht om daarvoor in de plaats te stellen een - voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende - bepaling die het nietige zo dicht mogelijk benadert.

top

Artikel 3: Aanbieding


3.1 Alle aanbiedingen van Connexi.nl zijn vrijblijvend, tenzij - en dan slechts voor zover - door Connexi.nl schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 2 weken, tenzij anders aangegeven. Connexi.nl is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 2 weken wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 2 weken plaatsvindt, heeft de Connexi.nl het recht de uitvoeringstermijn of veranderde bedragen aan te passen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen (en offertes) zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en of 1 juli) herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.

top

Artikel 4: Extra werkzaamheden


4.1 Connexi.nl heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.

4.2 Connexi.nl heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, testen, besprekingen en of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.

top

Artikel 5: Uitvoering


5.1 Connexi.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Connexi.nl zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Connexi.nl kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

5.2 Connexi.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan www.connexi.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Connexi.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Connexi.nl zijn verstrekt, heeft Connexi.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Connexi.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

top

Artikel 6: Voltooiing


6.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.

6.2 Indien www.connexi.nl verwacht een termijn niet te zullen halen, zal Connexi.nl Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

top

Artikel 7: Rapportering


7.1 De rapportering vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst. Indien de onderzoeksopzet of overeenkomst geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien geen rapporteringsmedium is afgesproken, bepaalt Connexi.nl het medium dat hiervoor wordt gebruikt.

top

Artikel 8: Wijziging


8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst overeenkomstig aanpassen.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Connexi.nl zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is www.connexi.nl gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Connexi.nl zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

8.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal www.connexi.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

8.5 In afwijking van lid 3 zal Connexi.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

top

Artikel 9: Geheimhouding


9.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Connexi.nl behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

9.3 De (persoons-)gegevens die via de sites van Opdrachtgever aan Connexi.nl worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

9.4 De opdrachtgever en of reseller onthoudt zich ervan de werknemer gedurende de periode van detachering en een periode van 24 maanden na afloop van de opdracht een employee van Connexi.nl in dienst te nemen of op andere basis dan via de Connexi.nl in te zetten ten behoeve van de onderneming. Hij staat ervoor in dat aan hem gelieerde ondernemingen zich van dezelfde gedragingen zullen onthouden. In geval van overtreding van deze bepaling verbeurt de (oud) opdrachtgever, direct opeisbaar, een boete van € 50.000, te vermeerderen met een boete van € 1.000 per dag dat hij of de aan hem gelieerde onderneming in gebreke blijft de onregelmatige toestand te beëindigen, onverminderd de mogelijkheid voor de uitlener om vergoeding te vragen van de geleden schade.

top

Artikel 10: Exclusiviteit


10.1 Opdrachtgever verleent aan Connexi.nl voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

top

Artikel 11: Intellectuele eigendom


11.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door www.connexi.nl verleende diensten, rusten bij www.connexi.nl. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

11.2 Alle door Connexi.nl verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, monitors, checklisten, adviezen, templates, sales guides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductie pagina's etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Connexi.nl openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudigen schriftelijk is toegestaan door Connexi.nl en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudigden voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Connexi.nl.

11.3 Alle door Connexi.nl geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina's, blijven eigendom van Connexi.nl. Na afloop of opzegging van het contract is Opdrachtgever verplicht geleverde geoptimaliseerde pagina's van haar website te verwijderen en aan Connexi.nl retour te zenden.

11.4 Connexi.nl behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart Connexi.nl voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

top

Artikel 12: Contractsduur en opzegging


12.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

12.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

12.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor een zelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende post tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

12.4 Connexi.nl heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

  • A) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  • B) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
top

Artikel 13: Honorarium


13.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

13.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke basis uurtarief van 65 euro van Connexi.nl, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Prijzen zijn exclusief project kosten, onkosten, reisuren en reiskosten (45 cent per kilometer).

13.3 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of tot standkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijs bepalende factoren mochten voordoen, heeft Connexi.nl het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.

top

Artikel 14: Betalingstermijn


14.1 Betaling dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum, op een door Connexi.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

14.2 Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 28 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is.

14.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Connexi.nl en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Connexi.nl onmiddellijk opeisbaar zijn.

14.4 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

top

Artikel 15: Incassokosten


15.1 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

top

Artikel 16: Aansprakelijkheid


16.1 Connexi.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor schade ontstaan door: a) fouten in door Connexi.nl verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden; b) het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar rapportages, nieuwsbronnen,(deep)links of knipsels op het moment van monitoring; c) Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever; d) inhoud van advertenties of publicaties van andere Opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie; e) het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Connexi.nl verstrekte adviezen; f) het ongeoorloofd zijn van de door Connexi.nl aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Connexi.nl worden verleend; g) storingen in de elektronische dienstverleningen van Connexi.nl en van derden, zoals providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatie netten.

16.2 Connexi.nl is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Connexi.nl (heeft ingeschakeld) bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

16.3 Indien er - met inachtneming van de vorige leden - voor Connexi.nl op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Connexi.nl, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.4 Schade waarvoor Connexi.nl op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Connexi.nl, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

16.5 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Connexi.nl schriftelijk te zijn ingediend binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.

16.6 De Opdrachtgever vrijwaart Connexi.nl ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

top

Artikel 17: Overmacht


17.1 Connexi.nl is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Connexi.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Connexi.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Connexi.nl ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

17.2 In geval van overmacht is Connexi.nl gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de (plaatsings-)opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Connexi.nl gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

17.3 Indien Connexi.nl bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

top

Artikel 18: Specifieke bepalingen omtrent Zoekmachine Marketing (SEM - Search Engine Marketing)


18.1 Betreffende het product Zoekmachine Marketing (SEM - Search Engine Marketing) behoudt Connexi.nl zich de volgende rechten voor: Connexi.nl zal zich inspannen de opdracht naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt voor het product Zoekmachine Positionering (SER - Search Engine Ranking) gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in de meest gebruikte Nederlandse (of anderszins overeengekomen) zoekmachines. Connexi.nl heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en er zal indien mogelijk naar een top 30 positie worden gestreefd. Connexi.nl behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam van derden, niet indexeren door de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden of het niet voldoen en/of opvolgen van de door opdrachtgever verstrekte adviezen. Door of vanwege Connexi.nl verstrekte (statistische) gegevens (indicaties) zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Voor zowel de diensten Zoekmachine Positionering (Search Engine Ranking) als Advertenties (Advertising) geldt derhalve een inspanningsverplichting en geen prestatie verplichting.

18.2 Voor de diensten op het gebied van Zoekmachine Positionering (Search Engine Ranking), specifiek Onafhankelijke Zoekmachine resultaten (Organic Search), geldt de verlenging zoals beschreven in artikel 12.3 voor de maandelijkse audit, rapportage en advies.

18.3 Voor de diensten op het gebied van Search Engine Advertising geldt, in afwijking van artikel 12.3, een opzegtermijn van 1 maand.

18.4 Connexi.nl is in het kader van artikel 16 niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden partijen, hierbij speciaal refererend naar Google (Adwords) en Overture (Yahoo Company).

top

Artikel 19: Specifieke bepalingen aanvullende documentatie


19.1 Betreffende het aanleveren van aanvullende documentatie zal Opdrachtgever zich inspannen de opdracht naar beste kunnen uit te voeren.

19.2 Opdrachtgever zal zich inspannen om zoveel mogelijk onafhankelijke openbare nieuwsbronnen te monitoren. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het niet volledig zijn van deze lijst, noch is Connexi.nl verantwoordelijk voor eventuele schade die voortkomt uit het niet volledig zijn van de lijst of gepresenteerde artikelen.

19.3 Connexi.nl is niet aansprakelijk voor het verder verspreiden van nieuws informatie die door Connexi aan opdrachtgever wordt aangeleverd.

top

Artikel 20: Apparatuur/Software


20.1 Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Connexi.nl verstrekte diensten (in bijvoorbeeld pdf en zip bestanden) kan ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatie kosten.

top

Artikel 21: Overdracht, wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst


21.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

top

Artikel 22: Bevoegde rechter en toepasselijk recht


22.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden in beginsel beheerst door Nederlands recht.

22.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Arnhem.

top

Artikel 23: Vindplaats

23.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Teven kunt u deze voorwaarden met onderstaande links downloaden in de volgende bestandsindelingen:

top


Heeft u nog vragen en of opmerkingen over onze leveringsvoorwaarden dan kunt u onderstaande onderstaande feedback formulier invullen,

Naam
Email adres
Telefoonnummer

Vraag
Opmerking

2006 © Connexi.nl - Privacy - Disclaimer - Contact - Sitemap