SEO SERP OnPage zoekmachine optimalisatie ranking factoren

OnPage search engine ranking factoren


5Star- Zeer belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines Title tag

De paginatitel van een document, in HTML aangegeven als <title>. Zorg ervoor dat de belangrijkste keywords in uw title tag staan en hou een maximum van ca. 8 woorden aan. SEO tip: Gebruik van Title Tag
top

5Star- Zeer belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines Gebruik van keywords in de body

Zorg er te allen tijde voor dat de meest belangrijke keywords van uw webpagina voorkomen in de body tekst, in HTML aangegeven door <body> en </body>. SEO tip: Gebruik van keywords in de body
top

4 Star - Belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Gebruik van gerelateerde keywords

Zoekmachines worden slimmer: ook woorden die direct te maken hebben met uw belangrijkste keywords zijn van invloed op uw search engine ranking en dienen voor te komen in de body van uw webpagina.
SEO tip: Gebruik van gerelateerde keywords

top

4 Star - Belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Gebruik van externe links

Externe links zijn links verwijzend naar andere webpagina's buiten uw eigen website. De kwaliteit van de links (relevantie) , de relatie tussen de webpagina's die naar elkaar linken en de relatie tussen de sites waarop de pagina's worden gehost kunnen zowel van positieve als negatieve invloed zijn op uw search engine ranking. SEO tip: Gebruik van externe links
top

4 Star - Belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Gebruik van interne links

Interne links zijn links verwijzen naar andere webpagina's binnen uw eigen website. Webpagina's die door andere webpagina's binnen uw eigen site goed worden gelinked worden belangrijker geacht dan webpagina's waarnaar weinig wordt gelinked. Zorg er in elk geval voor dat uw belangrijkste webpagina's vanaf de homepage en/of sitemap worden gelinked.
SEO tip: Gebruik van interne links

top

4 Star - Belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Unieke content van een webpagina

De content of tekst van een webpagina binnen de <body> dient te allen tijde uniek te zijn. Kopieen van bestaande webpagina's krijgen automatisch een lagere search engine ranking toegekend of worden in het geheel niet opgenomen in de rankings. SEO tip: Gebruik van unieke content
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Leeftijd van een webpagina

Vrijwel elke webpagina krijgt een datum toegekend waarop een spider de webpagina voor het eerst indexeerde. Oudere webpagina's die al lang bestaan en over deze periode van tijd nog altijd gelinked worden door andere webpagina's kunnen worden beschouwd als "autoriteit webpagina's" en daardoor een hogere zoekmachine ranking krijgen. Jonge webpagina's daarentegen kunnen weer een betere positie in de zoekresultaten krijgen voor tijd-gevoelige zoekopdrachten. SEO tip: Gebruik van server-files
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Kenmerken van goed auteurschap

Alle karakteristieken van een goed geschreven en gestructureerd document. Sommige zoekmachines gebruiken door mensen uitgevoerde kwaliteitscontroles om zo de kwaliteit en relevantie van een webpagina ten aanzien van een specifieke zoekopdracht te bewaken.
SEO tip: Gebruik van pagina structuren
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Taal van een document

Vanzelfsprekend is ook de taal waarin een document is geschreven van invloed op de search engine ranking. Als de zoekopdracht die is gegeven in een bepaalde taal is uitgevoerd zal een document dat in dezelfde taal is opgemaakt hoger scoren dan een document in een "vreemde taal". Ook als het IP adres van de zoekmachinegebruiker te herleiden is naar een bepaald taalgebied, zullen documenten opgemaakt in die taal hoger scoren in de organische zoekresultaten. SEO tip: Gebruik van geografische tags
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Meervouden en vervoegingen

Zoekmachines herkennen meervouden en vervoegingen van woorden alszijnde behorende tot hetzelfde thema. Zo geeft een zoekopdracht in Google naar "themagerelateerde woorden" voor "Search engine" zoekresulaten terug voor "Search", "Searches", "Searching" en "Search Engines".
SEO tip: Gebruik van synoniemen
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Gebruik van headers of tussenkoppen

Woorden die in headers of tussenkoppen staan worden doorgaans als belangrijker geacht dan woorden die midden in een paragraaf staan. Een header of tussenkop kan worden aangegeven door het gebruik van zogenaamde Hx tags, zoals <h1>, of door classes, bijv. <p class="header">. SEO tip: Gebruik van pagina structuren
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Bronvermeldingen

Met name voor zoekopdrachten naar keywords met een wetenschappelijke of academische grondslag kunnen documenten met relevante bronvermeldingen een hogere search engine ranking verkrijgen. SEO tip: Gebruik van bronvermeldingen
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Bereikbaarheid van een webpagina

Hoe meer clicks een bezoeker vanaf de homepage nodig heeft om een webpagina te bereiken, des te lager zal deze webpagina scoren in de zoekresultaten. Idealiter is elke webpagina binnen 3 clicks vanaf de homepage te bereiken. SEO tip: Gebruik van navigatie structuren
top

3 Star - Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw SERP zoekmachine positie in de belangrijkste zoekmachines. Up to date content

Webpagina's die frequent worden onderhouden krijgen in sommige zoekmachines voor bepaalde typen zoekopdrachten een hogere search engine ranking. SEO tip: Gebruik van content
top

2 Star - Criterium van geringe invloed op uw search engine rankings, maar belangrijk in zeer concurrentie-intensieve markten. Aard van de updates aan webpagina's

U kunt zich voorstellen dat designtechnische updates aan alle webpagina's binnen een website niet gelden als echte update. Immers, de content waar het de zoekmachines om te doen is blijft dan ongewijzigd. SEO tip: zoekmachine leesbaarheid
top

2 Star - Criterium van geringe invloed op uw search engine rankings, maar belangrijk in zeer concurrentie-intensieve markten. Structuur van document en tekst

Zeker ten aanzien van webpagina's met vrij veel content (zoals dit artikel) geldt dat de manier waarop tekst is gestructureerd van invloed kan zijn op de zoekmachine ranking. SEO tip: Gebruik van pagina structuren
top

2 Star - Criterium van geringe invloed op uw search engine rankings, maar belangrijk in zeer concurrentie-intensieve markten. Interne links in de content

Links in de content van een document kunnen zoekmachines helpen het onderwerp van een webpagina te bepalen, alsook het onderwerp van de webpagina's waarnaar gelinked wordt. Zorg er bij de optimalisatie van uw website dus voor dat webpagina's onderling voldoende door links met elkaar verbonden zijn, waarbij de linktekst of anchor tekst door de belangrijkste keywords wordt gevormd. Links in de navigatie en/of footer van een document worden door sommige zoekmachines genegeerd of qua belang afgezwakt bij het bepalen van de relevantie. SEO tip: Gebruik van sitemaps
top

2 Star - Criterium van geringe invloed op uw search engine rankings, maar belangrijk in zeer concurrentie-intensieve markten. Meta keywords tag

Door velen qua invloed op de search engine ranking van uw document overschat: de meta keyword tag is slechts van geringe invloed op uw rankings in de zoekmachines. Zorg ervoor dat u uw keyword tag op webpaginaniveau invult met de belangrijkste keywords voor die specifieke webpagina.
top

2 Star - Criterium van geringe invloed op uw search engine rankings, maar belangrijk in zeer concurrentie-intensieve markten. Gebruik van keywords in de url

Het gebruik van de keywords van een webpagina in de url (zie de url van dit document) kan van invloed zijn op de search engine rankings van sommige zoekmachines.
top

2 Star - Criterium van geringe invloed op uw search engine rankings, maar belangrijk in zeer concurrentie-intensieve markten. Meta description tag

Hoewel de invloed van de meta description tag op uw posities in de zoekresultaten vrij gering is, raden we u aan zorg te besteden aan de invulling ervan. Zorg voor goed lopende, attractieve zinnen die de zoekmachinegebruiker relevantie informatie verschaffen over het onderwerp van de webpagina.
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Gebruik van H1, Bold en andere opmaak

In het verleden droeg het gebruik van deze tags sterk bij aan de posities van webpagina's in de organische zoekresultaten. Tegenwoordig echter is de toegevoegde waarde twijfelachtig, juist doordat het algemeen bekend was dat zoekmachines extra waarde toekennen/toekenden aan woorden in deze opmaak. Het is onze indruk dat Google er nog wel enige waarde aan hecht voor het gros van de zoekopdrachten.
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Grammatica

Hoewel hier geen concrete aanwijzingen voor zijn wordt in onderzoekstudies aangegeven dat een controle op correcte grammatica wel eens een belangrijke factor zou kunnen worden voor het beoordelen van de kwaliteit van webpagina's.
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Spelling

Evenals grammatica een factor waarvan verondersteld wordt dat ze wel eens van invloed zou kunnen worden op de search engine ranking.
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Gebruik van stopwoorden

Het aantal stopwoorden (de, het, een, etc.) in een tekst kan kenmerkend zijn voor de aard van de content van een webpagina. Zo bevat een promotionele tekst vaak meer korte, actief geschreven zinnen en bijvoorbeeld bullet items, waar een lange tekst bloemrijker woordgebruik toepast. Veronderstelt wordt dat de aard van de tekst de relevantie van de webpagina voor bepaalde zoekopdrachten beinvloedt.
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Leesniveau van een tekst

Het gebruik van bepaalde woorden in een tekst kan toonaangevend zijn voor de moeilijkheidsgraad. Mocht er ooit een academisch artikel over de populaire kindergroep K3 op internet gepubliceerd worden, zal deze op grond van dit criterium waarschijnlijk minder hoog in de search engine rankings naar voren komen dan een lucht artikel op een kindersite over een optreden van K3.
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Kwaliteit van een tekst

Hoewel het een vrij subjectieve benadering is, wordt veronderstelt dat in de nabije toekomst de kwaliteit van een tekst, beoordeelt aan de hand van natuurlijke indicatoren verkregen door hoog-kwalitatieve tekst met minder kwalitatieve tekst te vergelijken, van invloed zou kunnen worden op de search engine ranking.
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Tekst in ALT / Image TITLE tags

Hoewel woorden in deze tags niet dezelfde screening ondergaan als de tekst in de reguliere body van een document, worden ze steeds vaker gebruikt voor zoekopdrachten naar images.
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Omvang van een document

De omvang van een document, gemeten zowel in aantal KB's als lengte in woorden, kan bij sommige zoekmachines van invloed zijn op de positie in de zoekresultaten.
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Gebruik van Anchors en interne links

Zeker bij lange artikelen zoals dit document, is het aan te raden om links verwijzend naar locaties in hetzelfde document op te nemen. Naast een positieve invloed op de search engine rankings geeft dit ook een duidelijkere structuur aan het document en vergroot het bovendien het gebruiksgemak. website-usability
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings Document type

Het document type (PDF, PPT, XLS, HTML) kan van invloed zijn op de search engine rankings als de zoekmachine daarvoor in de zoekopdracht aanleiding ziet. SEO-tips zoekmachine optimalisatie statische en dynamische content en urls
top

1 Star - Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings W3C valide codering

Het W3C is een wereldwijd georganiseerd consortium dat standaarden uitgeeft op het gebied van web-based programmeertalen. Zoekmachines zouden websites in de toekomst kunnen valideren door de broncode van webpagina's te toetsen aan de W3C standaarden. W3C valide codering | website-usability | w3c zoekmachine optimalisatie
top


terug naar SERP factoren index


2006 © Connexi.nl - Privacy - Disclaimer - Contact - Sitemap


W3C-validatorValid XHTML 1.0 TransitionalICQ me MSN meCSS Tableless DesignROR mapTXT mapXML mapHTML sitemap